Reisvoorwaarden

FotoCURSUSopLOCATIE reizen is een kleine reisorganisatie die graag alles uit handen neemt om de reiziger onbezorgd en geheel georganiseerd op reis te kunnen laten gaan.
In de reiswereld nemen de kleine organisaties een aparte plek in en zijn met hun specialisatie vaak de krenten in de pap. Meestal zijn ze ontstaan door gedreven en gepassioneerde reizigers en/of reisbegeleiders, met veel kennis en ervaring waaronder ook FotoCURSUSopLOCATIE reizen.

FotoCURSUSopLOCATIE reizen is aangesloten bij garantiefonds GGTO

Met FotoCURSUSopLOCATIE reizen ga je gegarandeerd op reis. FotoCURSUSopLOCATIE is aangesloten bij de Stichting GGTO, het Garantiefonds voor Gespecialiseerde Touroperators. Meer informatie over de GGTO is te vinden op www.stichting-ggto.nl Voor het reisaanbod van FotoCURSUSopLOCATIEreizen zijn verder de volgende Algemene Voorwaarden van toepassing:

1.Boeking

Een reis kan uitsluitend geboekt worden door het insturen van het officiële aanmeldingsformulier van FotoCURSUSopLOCATIE reizen, Je kunt telefonisch wel een voorlopige boeking maken. Pas na het ontvangst van het aanmeldingsformulier wordt bekeken of u boeking definitief kan worden. Een definitieve boeking is afhankelijk van het aantal beschikbare plaatsen op de reis en van de geschiktheid van de kandidaat voor de reis. Als aan beide voorwaarden is voldaan, wordt de aanmelding omgezet in een definitieve boeking. De boeking is pas definitief nadat FotoCURSUSopLOCATIE reizen deze schriftelijk heeft bevestigd.

2. Betaling

Binnen 10 dagen nadat deze bevestiging is verstuurd, ontvangt de reiziger een factuur. Ligt de vertrekdatum verder dan 6 weken in de toekomst, dan wordt aan de reiziger door middel van deze factuur een bedrag van 15 % van de reissom in rekening gebracht. Deze factuur heeft een betalingstermijn van 10 dagen.
NB: bij boeking van vliegtickets gelden afwijkende voorwaarden. In dit laatste geval wordt aan de reiziger door middel van de ontvangen factuur de volledige reissom in rekening gebracht. De betalingstermijn bedraagt dan 5 dagen. Eén en ander wordt uitdrukkelijk op de factuur en bij de offerte vermeld.
Ook met betrekking tot door de reisorganisatie reeds betaalde kosten aan de reisagent in het buitenland, kunnen afwijkende voorwaarden gelden.
Het restant van de reissom dient uiterlijk 6 weken voor vertrek aan FotoCURSUSopLOCATIE reizen te zijn voldaan.
Bij boeking van een reis binnen 6 weken voor vertrek van de reis, dient het gehele bedrag overgeboekt te worden.
Indien de verschuldigde betaling niet binnen de gestelde termijn is ontvangen, kan de reisovereenkomst met onmiddellijke ingang door FotoCURSUSopLOCATIE reizen worden ontbonden. In dit geval zijn de annuleringsvoorwaarden vermeld in de reisvoorwaarden onder nr. 6 van toepassing.

3. Reissom

De in het programma en offerte genoemde reissommen zijn per persoon en omvatten alleen de in het programma genoemde diensten en voorzieningen.
Wanneer de reiziger wijzigingen in het geboden programma wenst (zoals andere vluchten), kan deze dit schriftelijk kenbaar maken. FotoCURSUSopLOCATIE reizen spant zich in om de wensen te accommoderen. De bijkomende boekings-en wijzigingskosten komen voor rekening van de reiziger. De bedoelde wijziging maakt deel uit van de reisovereenkomst na schriftelijke bevestiging van de reisorganisator.
De prijzen zijn gebaseerd op de prijzen, geldkoersen, belastingen en heffingen zoals die bekend waren op het moment van het maken van het programma. De reisorganisator behoudt zich het recht voor de reissom te verhogen bij ingrijpende prijsstijgingen. (Bijvoorbeeld bij verhoging van de dollarkoers, wanneer er een BTW toeslag op reizen van kracht wordt, bij extra toeslagen op vluchten). De reiziger wordt hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte gebracht. De reiziger heeft het recht om bij een prijsverhoging van meer dan 10 % kosteloos binnen 10 dagen schriftelijk te annuleren.

4. Reisduur, programma & programmawijziging

Wijzigingen van vluchtschema’s en dienstregelingen kunnen van invloed zijn op de reisduur en het reisschema. De reiziger heeft geen recht op restitutie van een deel van de reissom als gevolg van deze wijzigingen. Ook kan de reiziger geen schadevergoeding eisen als gevolg van vertragingen. Indien als gevolg van de vertragingen en/of wijzigingen de reisduur wordt verlengd, komen de extra kosten voor logies voor eigen rekening.
Als gevolg van overmachtsituaties zoals politieke omstandigheden, natuurrampen, weersomstandigheden en onvoorziene lokale omstandigheden, die samenhangen met het avontuurlijke karakter van de reis, kan de route, de accommodatie of het vervoer van een reis gewijzigd worden. De reisorganisatie cq. reisbegeleiding zal ervoor zorgen dat het originele karakter van de reis zoveel mogelijk behouden zal blijven. Indien de noodzakelijke wijzigingen voor de aanvang van de reis bekend zijn, zal de reiziger hiervan op de hoogte worden gesteld. Bij reizen zonder reisbegeleiding van FotoCURSUSopLOCATIE reizen zal een wijziging zelfstandig of in overleg met de lokale contactpersoon gemaakt moeten worden.
Wanneer een reis geannuleerd moet worden in geval van overmacht zoals oorlog, natuurrampen, zwaarwegende politieke onrust, zal de reisorganisator alles in het werk stellen om een gelijkwaardig alternatief aan te bieden.

5. Onvoldoende deelname bij groepsreis

Wanneer het aantal aanmeldingen voor een bepaalde groepsreis minder is dan het minimum aantal dat vermeld staat bij de reis, behoudt FotoCURSUSopLOCATIE reizen zich het recht voor de reis niet door te laten gaan. Doordat wij de reis op tijd moeten regelen met onze agent in Oeganda zal tenminste 8 weken van te voren bekend zijn of de reis definitief door kan gaan.

6. Annulering door de reiziger

Annulering van de reis door de reiziger kan alleen schriftelijk en aangetekend geschieden. Als annuleringsdatum geldt de datum van ontvangst van de brief.
De reiziger is dan het volgende verschuldigd:
Vanaf het moment van boeken:
tot 56 dagen voor vertrek: 15 % van de overige reissom.
van 56-43 dagen voor vertrek: 30 % van de overige reissom
van 42-30 dagen voor vertrek: 50 % van de overige reissom
van 29-18 dagen voor vertrek: 75 % van de overige reissom
vanaf 17 dagen voor vertrek: de gehele overige reissom
Uitzonderingen: bij het boeken van vluchten geldt vaak 100% kosten, meteen na het boeken, zie hiervoor de factuur. Dan geldt bij annuleren de gehele reissom van het vliegticket en daarnaast de bovenstaande regels voor de overige reissom.
Wanneer de reisorganisatie aan de agent in het buitenland reeds kosten heeft betaald, geldt ook daarvoor 100 % kosten. Voor het restant van de overige reissom gelden dan de bovenstaande regels.

7. Verzekeringen

De reisverzekering is niet inbegrepen bij de reissom. Het is verplicht om een verzekering af te sluiten met werelddekking. De annuleringsverzekering is niet bij de reissom inbegrepen en ook niet verplicht, maar wij adviseren het wel heel dringend. Dit om zodoende hoge kosten te voorkomen bij annulering. Wij verwijzen je graag naar Europese Verzekeringen voor de verschillende vormen van annuleringsverzekeringen.

8. Reisdocumenten, vaccinaties

De reiziger dient bij vertrek in bezit te zijn van alle reisdocumenten, zoals geldig paspoort, visa, vaccinatiebewijzen. Bij het niet nakomen van deze verplichting is de reiziger geheel aansprakelijk voor alle eruit voortvloeiende kosten en/of het geheel of gedeeltelijk niet kunnen deelnemen aan de reis. Informatie omtrent de verplichtingen van visa en vaccinatie wordt door de reisorganisator verstrekt, maar dient altijd door de reiziger bij de betreffende instellingen (GGD) te worden gecheckt. Tenzij anders vermeld, wordt het ticket uiterlijk 10 dagen voor vertrek naar de reiziger toegezonden, indien de reiziger geen bericht en geen ticket heeft ontvangen, dient deze dit uiterlijk 5 dagen voor vertrek telefonisch te melden.

9. Verplichtingen van de reisorganisatie

De reisorganisatie is aansprakelijk voor een goede uitvoering van de reis volgens de overeenkomst. Hieronder wordt mede verstaan de verwachtingen die de reisorganisatie in redelijkheid bij de reiziger heeft gewekt. Bij de beoordeling hiervan dient rekening gehouden te worden met het avontuurlijke karakter van de reis, de lokale omstandigheden, gewoonten, gebruiken en beperkingen die de bestemming en de aard van de reis met zich mee kunnen brengen.
De reisorganisatie is niet aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge van:
tekortkomingen in de uitvoering van de reisovereenkomst op grond van de gezondheidsconditie van de reiziger;
omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van de reisorganisatie en/of krachtens de wet of de in het maatschappelijk verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan de organisatie kunnen worden toegerekend;
overmacht situaties zoals wijzigingen in vluchtschema’s, oorlogssituaties, natuurrampen, stakingen, politieke omstandigheden;
diefstal, verlies, schade van eigendommen;
ziekte van de reiziger;
schade waarvoor reis-en/of annuleringsverzekeringen dekking bieden;
invloed en handelen van niet bij de overeenkomst betrokken derden;
het door de reiziger handelen in strijd met de wet van het te bezoeken land en het in bezit hebben van stoffen verboden door het land;
kennelijke fouten in het reisprogramma;
fouten gemaakt door de luchtvaartmaatschappijen.

10. Verplichtingen van de reiziger

De reiziger dient het aanmeldingsformulier volledig en naar waarheid in te vullen en te ondertekenen. Hiermee verklaart hij/zij akkoord te gaan met de algemene voorwaarden van FotoCURSUSopLOCATIE. Onjuiste informatie kan leiden tot het niet toelaten van de reis. Het is noodzakelijk als je met begeleiding wilt reizen dat FotoCURSUSopLOCATIE op de hoogte gebracht wordt van eventuele bijzonderheden t.a.v. de mobiliteit, gezondheid enz van de reiziger als dit noodzakelijk is. Bijzonderheden graag via een bijlage bij het aanmeldingsformulier noteren. Alle gegevens worden door FotoCURSUSopLOCATIE vertrouwelijk behandeld. Het is belangrijk om eerst te informeren naar de mogelijkheden in de reis, want niet alle activiteiten zijn voor iedereen geschikt. FotoCURSUSopLOCATIE helpt en adviseert daar waar nodig is graag. De reiziger verplicht zich eventuele aanwijzigingen van FotoCURSUSopLOCATIE of haar reisbegeleiders strikt na te komen. Van eventuele schade, ontstaan aan goederen van derden of aan personen, veroorzaakt door de reiziger, worden de kosten op de reiziger verhaald.
De reiziger is verplicht alle aanwijzigen ter bevordering van een goede reisuitvoering van de reisorganisatie en/of de reisbegeleiding ter plekke op te volgen. De reiziger is aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door het niet opvolgen van de aanwijzingen.
Indien de reiziger zodanige hinder of last veroorzaakt dat de uitvoering van de reis in sterke mate wordt bemoeilijkt, of hierdoor de deelnemers van de groep of de organisatie in gevaar brengt, kan deze van verdere deelname worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de deelnemer.

11. Avontuurlijke reizen in verre landen:

In verre landen hebben mensen andere gebruiken en gewoonten en een andere mentaliteit. Daardoor gaan de dingen soms anders dan u verwacht. De wet spreekt in dat verband van ‘verwachtingen die de reiziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben’. De keuze voor een avontuurlijke reis betekent de keuze voor een zeker risico. De lokale omstandigheden op de bestemmingen en het avontuurlijke karakter van de reizen kunnen ons dwingen de reis aan te passen. Als wij of onze lokale agenten hun toevlucht moeten nemen tot alternatieven, kan de reiziger ervan op aan dat er zoveel mogelijk wordt geprobeerd de kwaliteit van de reis zoveel mogelijk te handhaven of zelfs te verbeteren. Alle reizen van FotoCURSUSopLOCATIE reizen worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. We selecteren de partners in deze landen met zorg en onderhouden een intensieve, bijna dagelijkse communicatie tussen alle partijen. Nederlandse coördinatie is woonachtig in Oeganda en is van alles op de hoogte en heeft regelmatig contact met de partners.

12. Verzorging en toegankelijkheid:

Als u kiest voor een begeleide reis vanuit Nederland, werkt FotoCURSUSopLOCATIE waar nodig met vrijwillige begeleiders. Deze begeleiders hebben altijd ervaring in het reizen van het betreffende land. Ook kunnen wij in overleg kijken wat de mogelijkheden zijn als er persoonlijke ondersteuning nodig is.

13. Klachten

Tevredenheid staat voorop bij FotoCURSUSopLOCATIE.
Eventuele klachten dienen altijd eerst met de reisbegeleider en/of de lokale contactpersoon ter plaatse besproken te worden en mogelijk per e-mail met FotoCURSUSopLOCATIE reizen. Indien er geen of naar inzicht van de reiziger geen bevredigende oplossing wordt gevonden, dient de reiziger deze klacht binnen 4 weken na afloop van de reis schriftelijk in te dienen bij FotoCURSUSopLOCATIE reizen. Wij zullen dan z.s.m. een oplossing voor u vinden.